چرا پلک چشمتان می پرد؟

بسیاری از مردم حرکاتی مشابه اسپاسم را در برخی عضلات خود تجربه می کنند. این حرکات ناگهانی تیک نامیده می شوند و اغلب پلک ها و صورت را تحت تاثیر قرار می دهند، اما در هر جایی از بدن اتفاق می افتند. در برخی موارد تیک ها بدون ضرر و موقت می باشند، اما بعضی …

چرا پلک چشمتان می پرد؟ ادامه »