بی حسی اندام زنگ خطری برای سکته مغزی

درمان بی حسی بدن / دکتر بی حسی دست و پا / بی حسی دست و پا و سکته مغزی

بی حسی بدن در هر دو طرف بدن می تواند یک ضایعه مغزی را نشان دهد. بی حسی  تنها در یک قسمت اندام می تواند آسیب اعصاب محیطی را نشان دهد.