اختلال کنترل تکانه چیست؟

ویژگی که ما را از دیگر موجودات متمایز می کند، توانایی ما در کنترل محرک ها و بلوغ روانی ماست. بسیاری از ما قبل از عمل فکر می کنیم. اما این امر برای افرادی که مبتلا به اختلال کنترل تکانه هستند، زیاد راحت نیست. افراد مبتلا به این اختلال نمی توانند در مقابل اجبارها و …

اختلال کنترل تکانه چیست؟ ادامه »