رفتار درمانی برای والدینی که کودکانی با اختلال نقص توجه -بیش فعالی دارند

رفتار درمانی برای والدینی که کودکانی با اختلال نقص توجه -بیش فعالی دارند

  نکاتی مهم در حیطه رفتاردرمانی کودکان بیش فعال – نقص توجه رفتار درمانی کودکان با اختلال نقص توجه -بیش فعالی،چرا بعضی از بچه ها آرام و قرار ندارند ؟آرام نیستند؟ به درستی نمیتوانند دقت و تمرکز کنند؟چرا پر حرفی می کند؟ سوالاتی است که خیلی از والدین در اولین دیدار در کلینیک از من …

رفتار درمانی برای والدینی که کودکانی با اختلال نقص توجه -بیش فعالی دارند ادامه »