کانسر معده

سرطان معده به زبان ساده

ديدگاه كلي راجع به سرطان معده: سرطان معده ناشي از رشد غير طبيعي سلولها در معده است ، معده يك عضو كيسه اي شكل عضلاني ، در قسمت فوقاني -مياني شكم شما دقيقا زير دنده هاست . كار معده دريافت غذارو نگهداري از ان و كمك به خرد كردن و هضم غذاست. تومور سرطاني معده …

سرطان معده به زبان ساده ادامه »