سندرم پیش از قاعدگی ، علائم و درمان

    در فرآیند زندگی روزمره، مسائل بسیاری بر کیفیت زندگی، شرایط جسمی و روانی و تعاملات فرد اثرگذار هستند که به علت تکرر، اهمیت این مسائل نادیده یا کمرنگ انگاشته می شود. یکی از این مسائل، پدیده ی سندرم پیش از قاعدگی در زنان می باشد. وقتی صحبت از سندرم  (نشانگان) می شود، آمیزه …

سندرم پیش از قاعدگی ، علائم و درمان ادامه »