احساس بی قراری (آکاتیزی)

 بی قراری و آرامش نداشتن (مرتب راه رفتن،ناتوانی در حفظ وضعیت خوابیده یا نشسته و تمایل زیاد به ایستادن و راه رفتن و یا تکان خوردن برای آرام شدن) احساس بی قراری یک نوع اختلال روانپزشکی و مغزی است که بصورت زیر تعریف می شود: احساس درونی بیقراری و نا آرامی همراه با احساس عدم …

احساس بی قراری (آکاتیزی) ادامه »