چیزهایی که شما نباید به دوستتان که میخواهد دوباره ازدواج کند بگوئید !

  در میان اقوام و خانواده ما امکان دارد که ازدواج مجدد اتفاق بیفتد ، گاهی اطرافیان بدون داشتن نیت بد ، چیزهایی را به فرد می گویند که منجر به رنجش وی میشوند. در زیر گفته هایی را که نباید بگوئید و باید در سخنانتان دقت کنید اورده شده است با دقت خوانده و …

چیزهایی که شما نباید به دوستتان که میخواهد دوباره ازدواج کند بگوئید ! ادامه »