چگونه تأثیر گذار سخنرانی کنیم( بخش اول)

خواه بخواهید در یک جلسه گروهی صحبت کنید خواه در مقابل حضار به سخنرانی بپردازید، مجبورید که در موقعیت های مختلف  و انظار عمومی صحبت کنید. ممکن است بتوانید اینکار را خیلی خوب انجام دهید ممکن است بد انجام دهید و در نتیجه فکر مردم را در مورد خودتان به شدت تحت تآثیر قرار دهید، …

چگونه تأثیر گذار سخنرانی کنیم( بخش اول) ادامه »