لطفا در زمان رانندگی با موبایل صحبت نکنید.

بسیاری از ما فکر می کنیم به اطراف خود خوب توجه می کنیم. اغلب تصور می کنیم که می توانیم همزمان به چند مسئله توجه کنیم، به ویژه در زمان رانندگی. برای همه ما اتفاق افتاده است که در حال رانندگی خود را ناگهان پشت چراغی می بینیم که قبل از این سبز بود و …

لطفا در زمان رانندگی با موبایل صحبت نکنید. ادامه »