شیوه های پرورش ذهن در سالمندان

در ماه اکتبر، مقاله ای از سوی دانشگاه استنفورد آمریکا به چاپ رسید که  پیشتر ها مورد تایید 79 نفر از پزشکان متخصص و روانشناسان مجرب و متخصصان اعصاب قرار گرفته بود و شوکی بزرگ به میلیون ها نفر از مصرف کنندگان و تعدادی از شرکت های فن آوری وارد ساخت. در این مقاله عنوان …

شیوه های پرورش ذهن در سالمندان ادامه »