ارتباط بین تغذیه با شیر مادر و ضریب هوشی

ارتباط بین تغذیه با شیر مادر و ضریب هوشی متاسفانه، در سالهای اخیر مشاهده می شود که مادران با شیر خشک کودکان خود را تغذیه می کنند. در حالی که شیر مادر مزایای فراوانی برای کودک دارد. تاثر رژیم غذایی در سالهای اول زندگی بر IQ  بر اساس تحقیقات، رژیم غذایی در بدو تولد تاثیر …

ارتباط بین تغذیه با شیر مادر و ضریب هوشی ادامه »