بررسی برخی عوامل سرطانزا

شیرین کننده های مصنوعی علیرغم تمام نظرات و صحبت هایی که می شود، هیچ مدرکی در رابطه ب سرطانزا بودن این شیرین کننده ها وجود ندارد. ساخارین و مواد قندی در موش ها باعث بروز سرطان شد، اما محققان می گویند بدن موش ها در مقابل مواد قندی واکنشی متفاوت از بدن انسان نشان می …

بررسی برخی عوامل سرطانزا ادامه »