به کودکان کمک کنیم احساس خوبی نسبت به خود داشته باشند

اعتماد به نفس سالم،  یعنی در مورد خودتان احساس خوبی داشته باشید،  احساس  ارزشمند بودن کنید و به آنچه که می توانید انجام دهید، اعتماد کنید. اعتماد به نفس یک پایه محکم برای کمک به والدین و کودکان برای روبرو شدن با زندگی می باشد. اعتماد به نفس در کودکان از چه زمانی شروع به …

به کودکان کمک کنیم احساس خوبی نسبت به خود داشته باشند ادامه »