معماری مغز زنان

معماری مغز زنان و تردید در دیدگاه سیمون دوبوار سیمون دوبوار :هیچ کس زن زاده نمیشود بلکه به یک زن تبدیل میشود”. اما با یافته های علمی امروز بهتر است این جمله را فراموش کنیم ، مغز زنان از نظر معماری و شکل با مغز مردان متفاوت است مردان و زنان در مجموع به روشی …

معماری مغز زنان ادامه »