شکستگی ساق پا

شکستگی های مربوط به کودکان – ساق پا شکستی ساق پا در کودکان نو پا، کودکان و نوجوانان شایع است و می تواند در اثر افتادن یا آسیب های مربوط به پیچ خوردگی پیش بیاید که در آن زانو هنگام خم شدن یا چرخش قفل می شود و پا نسبت به ران به سمت خارج …

شکستگی ساق پا ادامه »