شکستگی مهره ها

شکستگی فشاری ستون فقرات و درمان آن

هنگامی که درد مزمن ناشی از شکستگی فشاری ستون فقرات با وجود استراحت ، اصلاح فعالیت ، بریس کمر و دارو همچنان ادامه می یابد ، عمل جراحی گام بعدی است.

شکستگی فشاری ستون فقرات و درمان آن بیشتر بخوانید »