شوک درمانی ( ECT ) را بهتر بشناسیم

الکترو تراپی که گاهی از آن به عنوان شوک درمانی یاد می کنند به نظر دردناک میرسد ، اما صدمه […]

شوک درمانی ( ECT ) را بهتر بشناسیم بیشتر بخوانید »