درمان با شوک برقی (ECT)

                  درمان با شوک برقی (ECT)   ECTیک انتخاب و گزینه مهم در درمان افسردگی تک قطبی مقاوم است. این درمان در هر مقطع زمانی می تواند استفاده گردد. در عمل،اغلب بیشتر در مورد بیمار بستری و معمولاًبه دلیل نیاز (غالباً در ارتباط با محدودیت های مدیریت …

درمان با شوک برقی (ECT) ادامه »