زن زیبا بگیریم یا معمولی؟ اگر شوهر زیباتر باشد ازدواج به مشکل می خورد؟

  معمولا اولین عنصر محرک برای آشنایی با یک نفر جذابیت اوست . جذابیت در آغاز و گسترش آشنایی زن ومرد تاثیر بسزایی دارد. در مطالعات انجام شده این نتیجه بدست آمده است که جذابیت ظاهری بیشترین تاثیر غیر منطقی را بر اکثریت افراد دارد و یکی از مهمترین شاخص هایی است که در تعداد …

زن زیبا بگیریم یا معمولی؟ اگر شوهر زیباتر باشد ازدواج به مشکل می خورد؟ ادامه »