جشن ها و آئین های سنتی در ماه شهریور ماه

    شهریور از دو واژه ” خشتره وثیریه” تشکیل شده که هر کدام معنای خاص خودشان را دارند بخش نخشت آن “خشتره” به معنی پادشاهی ، قدرت و کشور و بخش دوم در بردارنده ی آرزو است که با یکدیگر ترکیب پادشاهی آرزو شده و یا کشور آرزو شده را می دهد.   جشن …

جشن ها و آئین های سنتی در ماه شهریور ماه ادامه »