آیا او خیانتکار سریالی است؟!!!!

احتمال تکرار خیانت چقدر است؟ باور شما را نمیدانیم، ولی معتقدیم این جمله کلیشه ایی ” کسی که یک بار خیانت کند، باز هم خیانت خواهد کرد” صحیح نیست. زوج هایی هستند که با وجود خیانت یکی از طرفین، توانسته اند رابطه شان را نجات داده و از تکرار این اتفاق جلوگیری کنند. اما، اگر …

آیا او خیانتکار سریالی است؟!!!! ادامه »