توجه آگاهی برای مدیریت انتظارات…

استفاده از توجه آگاهی برای مدیریت انتظارات خود هر روز، در محل کار، در خانه، حتی در تعطیلات، ما با انتظاراتی سروکار داریم. وقتی انتظارات برآورده نمی شوند چه اتفاقی می افتد؟ وقتی پروژه ای انجام نمی شود چه اتفاقی رخ می دهد؟ افراد به انتظاراتشان متصل هستند. وقتی انتظاراتشان برآورده نمی شود می توانند …

توجه آگاهی برای مدیریت انتظارات… ادامه »