مشاغلی که منجر به بی خوابی میشوند!

شغل هایی که باعث مشکلات خواب میشوند کنترل ترافیک هوایی اخبار هوا و کنترل ترافیک  و کار شیفتی باعث عدم خواب مناسب وعدم رعایت بهداشت خواب میشود واین کار درچرخه درست خواب را خلل ایجاد می کند. مدیر شبکه اینترنتی  مدیران شبکه  باید اطمینان حاصل کند که کاربران خدمات مبتنی بر وب را در دسترس …

مشاغلی که منجر به بی خوابی میشوند! ادامه »