مصرف الکل با بروز آلزایمر / فراموشی ارتباط دارد؟

مصرف  الکل به عنوان عادتی تاثیر زیادی در بدتر شدن بیماری آلزایمر و فراموشی دارد. در گذشته گفته می شد که مصرف مقدار کم الکل بویژه شراب قرمز wine در بروز بیماری آلزایمر نفش محافظتی دارد. ولی امروزه معلوم شده است که بروز دمانس یا فراموشی در جمعیت مصرف کننده الکل بیشتر از سایر افراد …

مصرف الکل با بروز آلزایمر / فراموشی ارتباط دارد؟ ادامه »