آزیترومایسین و همه اطلاعات دارویی مهم (شربت و قرص 250 و 200)

آزیترومایسین (azithromycin) چیست؟ نکات برجسته و هشدارهای مهم در مورد آزیترومایسین آزیترومایسین به عنوان قرص، قرص آهسته رهش، قطره چشم، […]

آزیترومایسین و همه اطلاعات دارویی مهم (شربت و قرص 250 و 200) بیشتر بخوانید »