دچار شدن به پارانویا به دلیل مصرف ماری جوانا

    بر اساس تحقیقات اخیر، مصرف ماری جوانا باعث پارانومای موقت در برخی افراد می شود. مصرف ماری جوانا باعث احساس اضطراب و شروع منفی بافی در خصوص خود فرد در ذهنش می شود، که به فرد احساس ترسی شدید از نزدیک شدن واقعه ایی هولناک می دهد.   دیگر عوارض مصرف مار جوانا …

دچار شدن به پارانویا به دلیل مصرف ماری جوانا ادامه »