صفت های شخصیتی مثبت

اکثر مردم خصوصیات شخصیتی بیان شده در لیست زیر را به عنوان ویژگی های مثبت یا منفی در نظر می گیرند. صفات بیان شده در این لیست به طور کل درست می باشند، اما به یاد داشته باشید که واژه ها اغلب به صورت ذهنی استفاده می شوند. به عنوان مثال مصمم در اینجا به …

صفت های شخصیتی مثبت ادامه »