چرا غش می کنیم؟

در این حالت حرکات دست و پا زدن وجود دارند ولی امواج غیرطبیعی که در مغز در تشنجات معمول دیده […]

چرا غش می کنیم؟ بیشتر بخوانید »