گل مژه از تعریف تا درمان

تعریف گل مژه (hordeolum)  توده ای دردناک و قرمز است که نزدیک لبه پلک ظاهر می‌شود و ممکن است یک […]

گل مژه از تعریف تا درمان بیشتر بخوانید »