شادی انسان در چه سنی به اوج می رسد؟

طبق دفتر تحقیقات آمار ملی، 65 سالگی تا 79 سالگی شادترین سن برای سالمندان و بزرگسالان است. بررسی زندگی 300000 بزرگسال در انگلیس نشان داد که رضایت از زندگی و شادی در این سنین به اوج خود می رسد، اما در دهه 80 زندگی کاهش می یابد. افراد بین 45 تا 59 سال کمترین میزان …

شادی انسان در چه سنی به اوج می رسد؟ ادامه »