مقاربت جنسی مانند یک ورزش تیمی است و هیچ “منم منمی” در کار تیمی وجود ندارد!

مبارزه قدرت برای همه ناپسند و مذموم شمارده می شود، بویژه زمانی که صحبت از قدرت نمایی جنسی به میان می آید. شاید شایع ترین نزاع و درگیری جنسی میان زن و مرد مربوط به چگونگی و دفعات تکرار مقاربت است. مرد معمولا به صورت خیلی متحجرانه و کلیشه ای اظهار دارد که رابطه جنسی …

مقاربت جنسی مانند یک ورزش تیمی است و هیچ “منم منمی” در کار تیمی وجود ندارد! ادامه »