امیدی تازه برای مبارزه با از کار افتادگی و فلج اندام

آسیب دیدن طناب نخاعی می تواند ارتباط میان مغز و سازگان عصبی غیر مرکزی بدن را قطع کرده و از […]

امیدی تازه برای مبارزه با از کار افتادگی و فلج اندام بیشتر بخوانید »