علل سیرنگومیلی چیست؟

سیرنگومیلی به تجمع مایع در وسط نخاع گفته می شود، در واقع یک نوع گشاد شدگی مجرای عبور مایع مغزی […]

علل سیرنگومیلی چیست؟ بیشتر بخوانید »