ارتباط آرتروز مهره های گردن با سکته مغزی

ارتباط  استئوآرتریت مهره های گردن با بروز سکته مغزی: انسداد شریان ورتبرال توسط استئوفیت ها (استخوان های کوچک اضافی) از علل نادر سکته مغزی است. شریان ورتبرال که خونرسانی قسمت خلف مغز را به عهده دارد˓ در مسیر رسیدن  از قلب به مغز از میان زایده های عرضی مهره های ششم تا دوم گردنی عبور …

ارتباط آرتروز مهره های گردن با سکته مغزی ادامه »