استفاده بیش از حد از داروهای تجویزی چه پیامدی خواهد داشت؟

استفاده بیش از حد از داروهای تجویزی چه پیامدی خواهد داشت؟ سو مصرف دارو به چه گفته می شود؟ سو مصرف دارو یعنی شما دارویی را مصرف کنید که پزشک برای شما تجویز نکرده است و یا داروهای تجویزی پزشک برایتان را به نحوی استفاده کنید که با دستورالعمل صادر شده توسط پزشک متفاوت باشد. …

استفاده بیش از حد از داروهای تجویزی چه پیامدی خواهد داشت؟ ادامه »