سو تفاهم در روابط بین فردی

متاسفانه در بسیاری از روابط روزمره سوتفاهم رخ میدهد . اگرچه این موضوع همیشه به نزاع منجر نمیشود ولی تنش ایجاد میکند و باعث میشود تا ما از طرف مقابل فاصله بگیریم .ولی چرا این اتفاقات تا این اندازه شایع میباشند ؟ ابتدا درک ذهنیات و افکار خودمان به نظر سخت می اید .بسیاری از …

سو تفاهم در روابط بین فردی ادامه »