بی حسی و سوزن سوزن شدن دستها

بی حسی در یک یا هر دو دست ممکن است با تغییرات دیگر، مانند احساس سوزن سوزن سوزن، سوزش و گزگز همراه باشد. بازو، دست و انگشتان دست نیز ممکن است ضعیف شوند. بی حسی ممکن است در محدوده یک عصب خاص رخ دهد(مانند شکل زیر) یا بصورت متقارن در هردو دست دیده شود. بی …

بی حسی و سوزن سوزن شدن دستها ادامه »