چرا آسانسور،مهمانی و اینترنت جای ویزیت بیمار نیست!

سالها پیش در اوایل دوران دانشجویی پزشکی در بیمارستان امام بخاطر دارم که اولین بیمار دیابتی پیشرفته ای که دیدم یکی از کارمندان همان بیمارستان بود که نه بیماری اش تا آنزمان تشخیص داده شده بود و نه درمانی دریافت کرده بود! برای من در آن سالها این موضوع عجیب و غیرقابل باور بود و …

چرا آسانسور،مهمانی و اینترنت جای ویزیت بیمار نیست! ادامه »