چرا آسانسور،مهمانی و اینترنت جای ویزیت بیمار نیست!

سالها پیش در اوایل دوران دانشجویی پزشکی در بیمارستان امام بخاطر دارم که اولین بیمار دیابتی پیشرفته ای که دیدم […]

چرا آسانسور،مهمانی و اینترنت جای ویزیت بیمار نیست! بیشتر بخوانید »