مسئولیت برای کودکان

سپردن مسئولیت به کودک و انجام برخی کارها در خانه در بسیاری خانواده ها رواج دارد. اما والدین نسبت به اینکه کودک این کارها را انجام دهد، مطمئن نیستند. اما با رعایت برخی نکات می توان نسبت به انجام این کارها اطمینان بیشتری حاصل کرد. در ادامه به برخی از این می پردازیم. ارزش کار …

مسئولیت برای کودکان ادامه »