سندروم های روانپزشکی نادر و غیر معمول!

سندروم های روانپزشکی نادر و غیر معمول! هنگام ارزیابی بیماران مبتلا به اختلالات روانی، اغلب پزشکان بر روی یک سری تشخیص های متداول و رایج برای تشخیص افتراقی و طرح درمان قرار می گیرند. با این حال، تعدادی از سندروم های نادر روانپزشکی وجود دارد که پزشکان با آن مواجه می شوند. بعضی از سندروم …

سندروم های روانپزشکی نادر و غیر معمول! ادامه »