گیر افتادن عصب اولنار در آرنج یا سندرم کوبیتال

  عصب اولنار یکی از عصب های دست می باشد که از شبکه عصبی براکیال / گردنی منشا می گیرد. این عصب از گردن  منشا گرفته و در قسمت بازو و ساعد شاخه ای ندارد. این عصب  حس پوست انگشت کوچک (پنجم ) و نصف انگشت چهارم را به عهده دارد. قسمت حرکتی عصب  اولنار  …

گیر افتادن عصب اولنار در آرنج یا سندرم کوبیتال ادامه »