آشنایی با سندرم سردردهای انفجاری (EHS)

    درصد کمی از مردم قبل از اینکه به خواب عمیق بروند با یک صدای بلند  مانند : صدای شلیک تفنگ،صدای انفجار و یا هر صدای نگران کننده  در سر یا گوششان میشنوند و این صدا به مدت تنها چند ثانیه طول خواهد کشید که به ان سندرم سردرد انفجاری می گویند.   آرمسترانگ …

آشنایی با سندرم سردردهای انفجاری (EHS) ادامه »