جهت تشخیص کم توجهی حتما اینکار را انجام دهید!

اقدامی در جهت تشخیص بیش فعالی که کمتر کلینیکی انجام میدهد یکی از متغیر های مداخله گر مهم در افرادی […]

جهت تشخیص کم توجهی حتما اینکار را انجام دهید! بیشتر بخوانید »