کشف ماده جدید در افزایش تراکم استخوان

انگور و آب آن  تراکم استخوان ستون فقرات را افزایش میدهد       تحقیقات نشان می دهد  که رسوراترول موجود در انگور و آب آن  تراکم استخوان ستون فقرات  را در مردان مبتلا به سندرم متابولیک تحریک  میکند.   محققان در بیمارستان دانشگاه آرهوس در آرهوس ، رسوراترول که یکی از یک گروه از …

کشف ماده جدید در افزایش تراکم استخوان ادامه »