ژن های مرتبط با رشد مغز انسان

  تیمی با هدایت دانشمندان موسسه پژوهشی اسکریپز نشان داده است که یک نسخه اضافی از یک ژن رشد مغز، که در 4/2 میلیون سال پیش در نقشه ژنی نیاکان ما پدیدار گشت، به سلول های عصبی در حال رشد امکان داد تا به فاصله دورتری نقل مکان نموده و پیوندهای افزونتری برقرار نمایند.   …

ژن های مرتبط با رشد مغز انسان ادامه »