22 ویژگی افرادی که از سلامت روانی برخوردارند

1)     آنها احساس خوبی در مورد خود دارند. 2)     احساساتی از قبیل ضعف،ترس، خشم،حسادت و احساس گناه نگرانی آنها را […]

22 ویژگی افرادی که از سلامت روانی برخوردارند بیشتر بخوانید »