22 ویژگی افرادی که از سلامت روانی برخوردارند

1)     آنها احساس خوبی در مورد خود دارند. 2)     احساساتی از قبیل ضعف،ترس، خشم،حسادت و احساس گناه نگرانی آنها را تحت سلطه ی خود نمی گیرد. 3)     آنها اجازه نمی دهند نا امیدی مسیر زندگی شان را تحت تأثیر قرار دهد. 4)     آنها نسبت به خود نگرش مثبتی دارند و قادرند گاه به خودشان بخندند. …

22 ویژگی افرادی که از سلامت روانی برخوردارند ادامه »