فرزند من مدام پلک هایش را به هم فشار می دهد˓،یعنی بلفارواسپاسم دارد؟

فرزند من مدام پلک هایش را به هم فشار می دهد˓،یعنی بلفارواسپاسم دارد؟ بلفارواسپاسم یا همان حرکت غیر ارادی پلک […]

فرزند من مدام پلک هایش را به هم فشار می دهد˓،یعنی بلفارواسپاسم دارد؟ بیشتر بخوانید »