گرفتگی شبانه پاها (گرفتگی ساق پا در خواب)

گرفتگی عضلات پا در شب  با عنوان گرفتگی شبانه پا نامیده می شود. این حالت یک نوع اسپاسم غیر ارادی  دردناک در پاها می باشد. در اغلب موارد ، گرفتگی عضلات پا در شب بیشتر  در ماهیچه های ساق پا دیده می شود، اما عضلات ران نیز ممکن است دچار  گرفتگی شود. در بسیاری از …

گرفتگی شبانه پاها (گرفتگی ساق پا در خواب) ادامه »